🏝️อำเภอเกาะกูด🏝️ เดินหน้าลุย.. ลงพื้นที่ดำเนินการ “แก้จนคนเกาะกูด”

เข้าชม 12 ครั้ง

🏝️อำเภอเกาะกูด🏝️

เดินหน้าลุย.. ลงพื้นที่ดำเนินการ “แก้จนคนเกาะกูด”

 

8 เมษายน 2565

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตรามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเกาะกูดลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญ​หาครัวเรือน​ยากจนดังนี้ 1.ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวให้กับครัวเรือนเป้าหมายเพื่อไว้บริโภค​ในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย และเหลือจากบริโภคก็สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน​อีกด้วย โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูดและส่วนราชการภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ​อุปกรณ์​และเมล็ดพันธุ์​ผัก โดย​ครัวเรือน​ที่มีพื้นที่จะดำเนินการปลูกในพื้นที่ ส่วนครัวเรือน​ที่ไม่มีพื้นที่จะดำเนินการปลูกในวัสดุเหลือใช้(กล่องโฟม)​ โดยปลูกในรูปแบบใช้ดินและแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงติดตามให้คำแนะนำในการดูแลและการป้องกันกำจัดศัตรู​พืชเป็นระยะ 2.องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​เกาะ​กูดและสำนักงานพัฒนา​ชุมชน​อำเภอ​เกาะกูด​ลงพื้นที่ครัวเรือน​ที่ตกเกณฑ์​มิติที่อยู่อาศัย​เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายและออกแบบการดำเนินการปรับปรุงและสร้างที่อยู่อาศัย​ใหม่

การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​อำเภอเกาะกูด เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนทุกมิติในพื้นที่อำเภอเกาะกูด ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 “คนอำเภอเกาะกูด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด

🏝️ หมู่เกาะสวรรค์ อันดามันบูรพา#เกาะกูด🏝️

 

 

 

(Visited 12 times, 1 visits today)