🏝️อำเภอเกาะกูด🏝️ เดินหน้าลุย.. ลงพื้นที่ดำเนินการ “แก้จนคนเกาะกูด”

เข้าชม 32 ครั้ง

 

9 เมษายน 2565

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตรามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเกาะกูดลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญ​หาครัวเรือน​ยากจน จำนวน 2 ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์​มิติรายได้ โดยส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวให้กับครัวเรือนเป้าหมายเพื่อไว้บริโภค​ในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย และเหลือจากบริโภคก็สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน​อีกด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูดและส่วนราชการภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ​อุปกรณ์​และเมล็ดพันธุ์​ผักปลูกในวัสดุเหลือใช้(กล่องโฟม)​ รูปแบบใช้ดินและแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงติดตามให้คำแนะนำในการดูแลและการป้องกันกำจัดศัตรู​พืชเป็นระยะ

การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​อำเภอเกาะกูด เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนทุกมิติในพื้นที่อำเภอเกาะกูด ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 “คนอำเภอเกาะกูด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด

🏝️ หมู่เกาะสวรรค์ อันดามันบูรพา#เกาะกูด🏝️

(Visited 32 times, 1 visits today)