โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ทะเบียนหมู่บ้านกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

อำเภอเกาะคา  มีหมู่บ้านที่ดำเนินโครงการ  กข.คจ. จำนวน  17  หมู่บ้าน  ดังนี้

ตำบลนาแส่ง

1. บ้านแม่ไฮ    หมู่  2  ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2542

2. บ้านนากิ๋ม   หมู่  7  ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2544

ตำบลเกาะคา

1. บ้านหนองหล่าย     หมู่  4    ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2544

2. บ้านแม่ฮาม            หมู่  7     ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2542

3. บ้านทุ่งเจริญ          หมู่ 8      ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2544

ตำบลนาแก้ว

1. บ้านศรีดอนมูน       หมู่  6      ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2537

2. บ้านป่าแข              หมู่  7      ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2544

3. บ้านพระธาตุจอมปิง    หมู่ 8  ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2544

ตำบลไหล่หิน

1. บ้านกิ่ว                  หมู่  5      ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2542

 

ตำบลวังพร้าว

1. บ้านวังพร้าว          หมู่  2      ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2544

2. บ้านผึ้งนาเกลือ    หมู่  5      ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2537

3. บ้านสบจาง           หมู่  6     ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2536

ตำบลใหม่พัฒนา

1. บ้านแม่ปาง           หมู่  4      ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2543

2. บ้านต้นผึ้ง            หมู่  5      ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2542

3. บ้านทุ่งขาม          หมู่  6     ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2544

4. บ้านนาโป่งหาญ   หมู่  7      ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2542

ตำบลลำปางหลวง

1. บ้านป่าเหียง          หมู่  3      ได้รับงบประมาณ  พ.ศ. 2536

(Visited 89 times, 1 visits today)