ทะเบียนกองทุนแม่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พ.ศ. 2547  1. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านปงป่าม่วง   ม.12   ต.ลำปางหลวง  

                        ประธาน  นายสมศักดิ์  พรหมจรรย์

                     2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านเกาะยะ-แม่หยวก  ม.4  ต.นาแส่ง

                          ประธาน  นายบุญธรรม  หลวงไชย

พ.ศ. 2549  กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านนาโป่งหาญ  ม.7  ต.ใหม่พัฒนา

                    ประธาน  นายมนู   จอมแปง

พ.ศ. 2550  1. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านจู้ด  ม.5  ต.ลำปางหลวง  

                        ประธาน  นายอุทัย  ตินโย

                    2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านแม่ฮวก  ม.3  ต.ไหล่หิน  

                          ประธาน  นายวรากร  เดินเมือง

พ.ศ. 2551  กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านเกาะคา  ม.5  ต.เกาะคา

                   ประธาน  นางพิจิตรา  ฉิมพลี

พ.ศ. 2552  1. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านสาด  ม.3  ต.วังพร้าว

                        ประธาน  นายประยุทธ  วีฟอง

                    2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านนาเวียง  ม.5  ต.ท่าผา

                         ประธาน  นายธวัช  นันตา

พ.ศ. 2554  กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านหนองหล่าย  ม.4  ต.เกาะคา

                    ประธาน  นายกิตติพงษ์  กิณีศรี

พ.ศ. 2555  1. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านทุ่งขาม  ม.6  ต.ใหม่พัฒนา

                        ประธาน  นายประหยัด  สิงห์ชัย

                    2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านป่าแข  ม.7  ต.นาแก้ว

                         ประธาน  นายกิตติพงศ์   ปงธิยา

พ.ศ. 2556  1. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านแม่ปุ้มสันติสุข  ม.8  ต.ใหม่พัฒนา

                        ประธาน  นายบุญรวย   ดวงแก้ว

                    2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านศาลาบัวบก  ม.8   ต.ท่าผา

                         ประธาน  นางสายหยุด  กันทะเสน

                    3. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านหาดปู่ด้าย   ม.1   ต.นาแส่ง

                         ประธาน  นายสวง   อินทิ

                    4. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านนาแก้ว  ม.4  ต.นาแก้ว

                         ประธาน  นางจิดาภา   ขัดเรือน

พ.ศ. 2557  1. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านศาลาหลวง  ม.6  ต.ศาลา

                        ประธาน  นางชวาลา  แสนทอน

                    2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านใหม่เตาปูน   ม.8  ต.นาแส่ง

                         ประธาน  นายประเสริฐ  บุญมี

พ.ศ. 2559  ต้นกล้ากองทุนแม่  บ้านผึ้งนาเกลือ  ม.5  ต.วังพร้าว

                    ประธาน  นายเดชฤทธิ   ปันถี

(Visited 152 times, 1 visits today)