โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมประชุมโครงการสร้างความมั [...]

อ่านต่อ

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมประชุมตามโครงการสร้างควา [...]

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจร สู้โควิด-19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2564

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมปลู [...]

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ( 9 เส้นทาง 9 ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย )

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการ [...]

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ( 9 เส้นทาง 9 ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย )

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการ [...]

อ่านต่อ