วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน 2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล    5. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล 4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
(Visited 130 times, 1 visits today)