โครงสร้างบุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา

นางทองเพียน ศรีนุต

พัฒนาการอำเภอเกาะคา

นายฐานนท์ ภู่กองพัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอ ต.นาแก้ว , ต.นาแส่ง

นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ศาลา , ต.วังพร้าว

นางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.เกาะคา , ต.ท่าผา

นางอรุณศรี ใจมนต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลลำปางหลวง

นางสุรีรัตน์ ทาฟู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.นาเเก้ว

นายเบญจ อินดาวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ใหม่พัฒนา

(Visited 1,069 times, 1 visits today)