“ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกาะคา (คจพ.อ.)”

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

“ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกาะคา (คจพ.อ.)”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ดร.ชูชาติ คำมา นายอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ น.ส.สุภาภรณ์ ยาลังคำ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกาะคา (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 1/2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงตำบล ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายTPMAP ของอำเภอเกาะคา ทั้ง 71 ครัวเรือน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายในแต่ละมิติได้รับความช่วยเหลือ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

ในการนี้นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รายงานสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเกาะคา (ศจพ.อ.) ซึ่งอยู่ในการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น อยู่ใน(ขั้นตอนการอยู่รอด) พร้อมทั้งแจ้งแผนกำหนดการติดตามความก้าวหน้าฯของจังหวัดลำปาง

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 7 times, 1 visits today)