“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่4 ตำบลไหล่หิน

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกัน ยามยาก แก้จนคนลำปาง
“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันที่ 15 มิถุนายน2565
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบภารกิจให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปาง ส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตพื้นที่ของอำเภอเกาะคา และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมาตรฐานการป้องกันยาเสพติด แนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกในชุมชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อระดมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและโทษพิษภัยของยาเสพติด ความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดิน การแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการชุมชน และการเตรียมความพร้อมหมู่บ้าน ชุมชน ตามแนวทาง 10 ขั้นตอน กองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมถึงการระดมความคิดเห็น การวางแผนถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกชุมชนต่อไป
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 9 times, 1 visits today)