สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 6 ตำบลนาแก้ว

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกัน ยามยาก แก้จนคนลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 6  ตำบลนาแก้ว

วันที่ 15 มิถุนายน2565

นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบภารกิจให้นางสุรีรัตน์ ทาฟู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ”    บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 6  ตำบลนาแก้ว ในการดำเนินการครั้งนี้ พัฒนากรได้ส่งเสริมและสนับสนุน ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเน้นหนัก “การรณรงค์การประหยัดและการออมอย่างต่อเนื่อง” ส่งเสริมให้ประชาชนมารวมตัวกันออมเงินตามศักยภาพของตนเอง เป็นการสร้างหลักประกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือนและช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักการ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ให้คนมีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกันและความไว้วางใจกันและพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกันในรูปแบบ“กระบวนการกลุ่ม” และใช้ “สัจจะออมทรัพย์” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนต่อไป

ผลการดำเนินงาน มีผู้สนใจเข้าสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาโป่งหาญ จำนวน 30 ครัวเรือน จากครัวเรือน 175 ครัวเรือน คิดเป็น 17 %

ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 6 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา

ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 5 times, 1 visits today)