“ศจพ.อ. เกาะคา สนับสนุนทีมปฏิบัติการตำบลใหม่พัฒนา และทีมพี่เลี้ยงแก้จนตำบลใหม่พัฒนา ติดตาม/ ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก เเก้จนคนลำปาง

“ศจพ.อ. เกาะคา สนับสนุนทีมปฏิบัติการตำบลใหม่พัฒนา และทีมพี่เลี้ยงแก้จนตำบลใหม่พัฒนา ติดตาม/ ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา

วันที่ 8 มิถุนายน 2565

นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทีมปฏิบัติการตำบลใหม่พัฒนา และทีมพี่เลี้ยงแก้จนตำบลใหม่พัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน / ติดตาม/ ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา จำนวน 8 ครัวเรือน ได้แก่

  1. นางบัวคุ่ย ติ๊บบุญทา บ้านเลขที่ 114 ม.9 ต.ใหม่พัฒนา
  2. นายสมปาน เป็งมูลเมือง บ้านเลขที่ 137 ม.9 ต.ใหม่พัฒนา
  3. นางจันทร์ลอน คำเมืองใจ บ้านเลขที่ 23 ม.3 ต.ใหม่พัฒนา
  4. นายวันชัย คำตา บ้านเลขที่ 146 ม.4 ต.ใหม่พัฒนา
  5. นางวันดี ราชไชย บ้านเลขที่ 59 ม.4 ต.ใหม่พัฒนา
  6. นายพร ขัดธิดา บ้านเลขที่ 85 ม.4 ต.ใหม่พัฒนา
  7. นายเหลา ดวงแก้ว บ้านเลขที่ 158 ม.3 ต.ใหม่พัฒนา
  8. นายเกษม ใหม่ยศ บ้านเลขที่ 4/1 ม.7 ต.ใหม่พัฒนา

ซึ่งตกเกณฑ์ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 8ครัวเรือน ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ และสุขภาพ เนื่องจากวัยชรา ไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือรับจ้างได้  ปัจจุบันได้รับการดูแล จากผู้นำในชุมชน ญาติ พี่น้อง

ในการติดตามให้การช่วยเหลือครั้งนี้ ทีมปฏิบัติการตำบลใหม่พัฒนา และทีมพี่เลี้ยงแก้จนตำบลใหม่พัฒนา ได้เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ช่วยกันแก้ไขปัญหาของครัวเรือนด้วยหลัก 4 ท. เริ่มจาก ทัศนะคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก และได้มอบกระเช้า สิ่งของอุปโภค บริโภค จากหน่วยงานในพื้นที่ ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือน ตลอดจนมอบเมล็ดพันธุ์ผักและชุดเพาะเบี้ยผัก สำหรับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ สามารถพัฒนาตนเองได้ จำนวน 2 ครัวเรือน พร้อมทั้งได้บริการตรวจเชื้อไวรัสวิด-19 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล ทั้ง8 ครัวเรือน

ทั้งนี้ นายอำเภอเกาะคา ได้เน้นย้ำให้ทีมปฏิบัติการตำบล, ทีมพี่เลี้ยงตำบล ดำเนินการสนับสนุน และให้การดูแล เนื่องจากครัวเรือนดังกล่าว ไม่สามารถพัฒนาได้ ต้องได้รับการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และให้กำลังใจ ไม่ทอดทิ้งกัน

อำเภอเกาะคา มีเป้าหมายครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP ทั้งหมด 71 ครัวเรือน แบ่งเป็นที่พัฒนาได้ 10 ครัวเรือน สงเคราะห์ 45ครัวเรือน และย้ายออกนอกพื้นที่ 2ครัวเรือน ซึ่ง ศจพ.อ.เกาะคาได้ส่งมอบข้อมูลให้แก่ทีมปฏิบัติการตำบล,ทีมพี่เลี้ยง เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของครัวเรือนด้วยหลัก 4 ท. เริ่มจาก ทัศนะคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก

ขณะนี้อำเภอเกาะคาอยู่ในช่วงของการลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาของแต่ละครัวเรือน ซึ่งทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการตำบลได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเคาะประตูบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

ณ ครัวเรือนเป้าหมาย พื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 15 times, 1 visits today)