“ศจพ.อ. เกาะคา สนับสนุนทีมปฏิบัติการตำบลนาแส่ง และทีมพี่เลี้ยงแก้จนตำบลนาแส่งติดตาม/ ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก
“ศจพ.อ. เกาะคา สนับสนุนทีมปฏิบัติการตำบลนาแส่ง และทีมพี่เลี้ยงแก้จนตำบลนาแส่งติดตาม/ ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทีมปฏิบัติการตำบลนาแส่ง และทีมพี่เลี้ยงแก้จนตำบลนาแส่ง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน / ติดตาม/ ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลนาแส่ง จำนวน 1 ครัวเรือน คือ นายไม้ อ่อนกระโทก บ้านเลขที่ 116 ม.3 ต.นาแส่ง ตกเกณฑ์ด้านสุขภาพ และรายได้ เนื่องจากมีปัญหาทางด้านสติปัญญา(การสื่อสาร ) ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ปัจจุบันได้รับการดูแล จากผู้นำในชุมชน ญาติ พี่น้อง
ในการติดตามให้การช่วยเหลือครั้งนี้ ทีมปฏิบัติการตำบลนาแส่ง และทีมพี่เลี้ยงแก้จนตำบลนาแส่ง ได้เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค บริโภค จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ให้แก่ครัวเรือน และทีมงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.นาแส่ง พร้อมทีม อสม.ในพื้นที่ ได้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย
ทั้งนี้ นายอำเภอเกาะคา ได้เน้นย้ำให้ทีมปฏิบัติการตำบล, ทีมพี่เลี้ยง ได้สนับสนุน และให้การดูแล เนื่องจากครัวเรือนดังกล่าว ไม่สามารถพัฒนาได้ ต้องได้รับการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และให้กำลังใจ ไม่ทอดทิ้งกัน
อำเภอเกาะคา มีเป้าหมายครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP ทั้งหมด 71 ครัวเรือน แบ่งเป็นที่พัฒนาได้ 10 ครัวเรือน สงเคราะห์ 45ครัวเรือน และย้ายออกนอกพื้นที่ 2ครัวเรือน ซึ่ง ศจพ.อ.เกาะคาได้ส่งมอบข้อมูลให้แก่ทีมปฏิบัติการตำบล,ทีมพี่เลี้ยง เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของครัวเรือนด้วยหลัก 4 ท. เริ่มจาก ทัศนะคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก ขณะนี้อำเภอเกาะคาอยู่ในช่วงของการลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาของแต่ละครัวเรือน ซึ่งทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการตำบลได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเคาะประตูบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย ต่อไป ณ ครัวเรือนนายไม้ อ่อนกระโทก บ้านเลขที่ 116 ม.3 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 9 times, 1 visits today)