พช.เกาะคา ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “

ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกัน ยามยาก แก้จนคนลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบภารกิจให้นายเบญจ อินดาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในหมู่บ้าน ในการดำเนินการครั้งนี้ พัฒนากรได้ส่งเสริมและสนับสนุน ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเน้นหนัก “การรณรงค์การประหยัดและการออมอย่างต่อเนื่อง” ส่งเสริมให้ประชาชนมารวมตัวกันออมเงินตามศักยภาพของตนเอง เป็นการสร้างหลักประกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือนและช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักการ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ให้คนมีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกันและความไว้วางใจกันและพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกันในรูปแบบ“กระบวนการกลุ่ม” และใช้ “สัจจะออมทรัพย์” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนต่อไป
ผลการดำเนินงาน มีผู้สนใจเข้าสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาโป่งหาญ จำนวน 20 ครัวเรือน จากครัวเรือน75 ครัวเรือน คิดเป็น 15 %
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่พัฒนา
ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 16 times, 1 visits today)