“สพอ.เกาะคา ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาสตรี กลุ่มสตรีเพาะเห็ด บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 ตำบลไหล่หิน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประกอบอาชีพ”

“ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก”

“สพอ.เกาะคา ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาสตรี กลุ่มสตรีเพาะเห็ด บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 ตำบลไหล่หิน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประกอบอาชีพ”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยนางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีเพาะเห็ดฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องการชำระเงินเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนร่วมวางแผนการชำระเงินตามที่โครงการฯกำหนด เพื่อให้กลุ่มสตรี ฯ ได้ดำเนินการตามแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มฯ  ต่อไป

ณ กลุ่มสตรีเพาะเห็ดฟาง บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 ตำบลไหล่หิน

ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา

(Visited 8 times, 1 visits today)