อำเภอเกาะคา ลงพื้นที่ติดตาม ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลนาแส่ง เเละตำบลใหม่พัฒนา

“ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกัน ยามยาก แก้จนคนลำปาง”
อำเภอเกาะคา ลงพื้นที่ติดตาม ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลนาแส่ง เเละตำบลใหม่พัฒนา
วันที่ 20พฤษภาคม 2565 นายชูชาติ คำมา นายอำเภอเกาะคา พร้อมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเกาะคา, ทีมปฏิบัติการตำบลเสริมกลาง และทีมพี่เลี้ยงแก้จนตำบลเสริมกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามและให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลเสริมกลาง จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่
1. นายประไพร ปงธิยา บ้านเลขที่ 41/4 ม. 4 ต.นาแส่ง ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัย และรายได้ ครัวเรือนนี้ ซึ่งทาง อบต.นาแส่ง ได้เข้ามาตรวจสอบและประเมินค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เบื้องต้นแล้ว
2. นายธีรศักดิ์ สุธรรม บ้านเลขที่ 65 ม.4 ต.นาแส่ง ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัย เป็นครัวเรือนของผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งทาง อบต.นาแส่ง ได้เข้ามาตรวจสอบและประเมินค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เบื้องต้นแล้ว
3. นายอวน ดวงแก้ว บ้านเลขที่157 ม.3 ต.ใหม่พัฒนา ตกเกณฑ์ด้านรายได้ ซึ่งได้รับการดูแล จากผู้นำในชุมชน ญาติ พี่น้อง ทีม ศจพ.อ. และทีมพี่เลี้ยง ได้เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต
ในการติดตามให้การช่วยเหลือครั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค บริโภคให้แก่ครัวเรือน และทีมงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. พร้อมทีม อสม.ในพื้นที่ ได้บริการสุขภาพในเบื้องต้น
ทั้งนี้ นายอำเภอเกาะคา ได้เน้นย้ำให้ทีมปฏิบัติการตำบล, ทีมพี่เลี้ยง ได้สนับสนุน และให้การดูแล เนื่องจากครัวเรือนดังกล่าว ไม่สามารถพัฒนาได้ ต้องได้รับการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และให้กำลังใจ ไม่ทอดทิ้งกัน
การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอเกาะคา อยู่ในช่วงของการลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาของแต่ละครัวเรือน ซึ่งทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการตำบลได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเคาะประตูบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย ต่อไป
ภาพ/ข่าว โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา
(Visited 12 times, 1 visits today)