โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ร่วมประชุมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นายฐานนท์ ภู่กองพัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสองแควเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
(Visited 12 times, 1 visits today)