ติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐฯ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

#สพอ.เกาะคา จังหวัดลำปาง # ติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐฯ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
นางทองเพียน ศรีนุต พัฒนาการอำเภอเกาะคา นายจารุกิตต์ หงษ์วิเศษ ประธานเครือข่าย OTOPอำเภอเกาะคา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ( นพร. ) ติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐฯ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน มีผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ผัก ผลไม้ปลอดภัยจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ,หมู่บ้านสัมมาชีพ , และสินค้า OTOP จากหมู่บ้าน ตำบล ในอำเภอเกาะคา โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ กาดหมั้วครัวแลง หน้าลานหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
(Visited 47 times, 1 visits today)