ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางทองเพียน  ศรีนุต   พัฒนาการอำเภอเกาะคา   มอบหมายให้  นางวิลาวรรณ   อักษรวุฒิ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง    บ้านแสนตอ  หมู่ที่  11   ตำบลท่าผา    อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

   

   

(Visited 44 times, 1 visits today)