ติดตาม นิเทศตรวจสอบ จปฐ.

27 กุมภาพันธ์ 2562

นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  และทีมงาน  พร้อมด้วยตัวแทนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตัวแทนผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมให้ข้อมูลคณะกรรมการนิเทศ  ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.   ณ  ห้องประชุมอำเภอเกาะคา  ชั้น 2 

   

  

   

(Visited 20 times, 1 visits today)