กิจกรรมฝึกปฏิบัติอาชีพสัมมาชีพ บ้านวังพร้าว ม.2 ต.วังพร้าว

26  กุมภาพันธ์  2562

                    นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางกรรณิการ์  ก๋าวิตา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และนางอรพรรณ   อยู่นิยม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย  โดยมีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่  ติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติ  ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  ณ  ศาลาอเนกประสงค์  บ้านวังพร้าว  ม.2  ต.วังพร้าว  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

   

      

     

(Visited 72 times, 1 visits today)