กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ บ้านวังพร้าว ม.2 ต.วังพร้าว

25 กุมภาพันธ์  2562

นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางกรรณิการ์  ก๋าวิตา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการหรือทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ หรือเป็นอาชีพที่คัดเลือกร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน  ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  ณ  ศาลาอเนกประสงค์  บ้านวังพร้าว  ม.2  ต.วังพร้าว  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

    

    

 

(Visited 50 times, 1 visits today)