เยี่ยมครัวเรือนยากจน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา

14 กุมภาพันธ์ 2562 
                นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายนางอรพรรณ   อยู่นิยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ กิจกรรมเคาะประตูบ้านเยี่ยมเยือนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบล และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัด “ลำปาง ปันสุข” พื้นที่บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 และบ้านไหล่หินตะวันตก  หมู่ที่ 6  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

      

       

(Visited 18 times, 1 visits today)