ศพช.ติดตามผลหลังการฝึกอบรมฯ

12 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ดำเนินการติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องสู่การจัดตั้งสถาบันแห่งความเป็นเลิศ ในส่วนของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เข้ารับการ  อบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรการบริหารการเปลียนแปลง ผู้นำชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชน ผู้นำสัมมาชีพชุมชน ผู้นำในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมดำเนินกิจกรรม Focus Group เพื่อสะท้อนความต้องการ ผลที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา ชั้น 2 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

     

(Visited 32 times, 1 visits today)