ผู้นำ อช. เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์

5  ภุมภาพันธ์  2562

นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา พัฒนาอำเภอเกาะคา  มอบหมายนางกรรณิการ์ ก๋าวิตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นำทีมปฏิบัติการระดับตำบลร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัดลำปาง “ลำปาง ปันสุข” เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ.พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ บ้านแม่หลง  หมู่ที่  1  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

       

(Visited 47 times, 1 visits today)