โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

25-26 ธันวาคม 2561

นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา มอบหมายนางอรพรรณ อยู่นิยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายปวรณนต์ อินลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง 

(Visited 37 times, 1 visits today)