พิธีเปิดป้ายโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านน้ำล้อม ม.1 ต.เกาะคา

22  พ.ค. 2560

          นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางวิลาวรรณ  อักษรวุฒิ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยาว  และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำฝายแม่ยาว  ณ  บริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านน้ำล้อม  ม.1  ต.เกาะคา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  โดยมีนายมนตรี  นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  และท่านพระครูโสภิตกิตติวงค์  เจ้าคณะตำบลเกาะคา  วัดม่อนศีบุญโยง  ทำพิธีเจิมป้ายโครงการฯ

(Visited 276 times, 1 visits today)