โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านนาแก้วตะวันตก ม.๔ ต.นาแก้ว

๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางเพชรา  ถ้ำทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ  ณ บ้านนาแก้วตะวันตก   ม.๔   ต.นาแก้ว   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 21 times, 1 visits today)