โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านนาแส่ง ม.๖ ต.นาแส่ง

๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางเพชรา  ถ้ำทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ  ณ บ้านนาแส่ง  ม.๖   ต.นาแส่ง   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 44 times, 1 visits today)