โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านนาโป่งหาญ ม.๗ ต.ใหม่พัฒนา

๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางอรพรรณ  อยู่นิยม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ  ณ บ้านนาโป่งหาญ   ม.๗   ต.ใหม่พัฒนา   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

    

   

(Visited 51 times, 1 visits today)