โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านใหม่เตาปูน ม.๖ ต.นาแส่ง

๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้ นางเพชรา  ถ้ำทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  บ้านใหม่แตาปูน  ม.๘  ต.นาแส่ง  กิจกรรมศึกษาดูงาน  ณ บ้านแม่ไฮ   ม.๒  ต.นาแส่ง  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 20 times, 1 visits today)