โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านผึ้งนาเกลือ ม.๕ ต.วังพร้าว

๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นายเสกสรรค์  วรรณโวหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ  ณ บ้านผึ้งนาเกลือ   ม.๕   ต.วังพร้าว   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

 

(Visited 63 times, 1 visits today)