โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านใหม่เตาปูน ม.๘ ต.นาแส่ง

๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางเพชรา  ถ้ำทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ  ณ บ้านใหม่เตาปูน   ม.๘   ต.นาแส่ง   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 34 times, 1 visits today)