โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านใหม่เตาปูน ม.๘ ต.นาแส่ง

๑๖    มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้ นางเพชรา  ถ้ำทอง   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพที่ต้องการเรียนรู้  ณ ศาลาอเนกประสงค์  บ้านใหม่เตาปูน   ม.๖   ต.นาแส่ง   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 39 times, 1 visits today)