โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านนาแส่ง ม.๖ ต.นาแส่ง

๑๖    มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางเพชรา  ถ้ำทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพที่ต้องการเรียนรู้  ณ ศาลาอเนกประสงค์  บ้านนาแส่ง   ม.๖    ต.นาแส่ง    อ.เกาะคา   จ.ลำปาง

(Visited 43 times, 1 visits today)