โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านป่าแข ม.๗ ต.นาแก้ว

๑๕    มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางเพชรา  ถ้ำทอง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพที่ต้องการเรียนรู้  ณ ศาลาอเนกประสงค์  บ้านป่าแข    ม.๗    ต.นาแก้ว   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 140 times, 1 visits today)