โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านผึ้งนาเกลือ ม.๕ ต.วังพร้าว

๑๕    มีนาคม  ๒๕๖๐

นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นายเสกสรรค์  วรรณโวหาร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพที่ต้องการเรียนรู้  ณ ศาลาอเนกประสงค์  บ้านผึ้งนาเกลือ    ม.๕    ต.วังพร้าว  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 39 times, 1 visits today)