โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านหนองแหวน ม.4 ต.ศาลา

๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๐

นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นายเสกสรรค์  วรรณโวหาร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพที่ต้องการเรียนรู้  ณ บ้านหนองแหวน    ม.๔    ต.ศาลา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

(Visited 101 times, 1 visits today)