โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านนาโป่งหาญ ม.7 ต.ใหม่พัฒนา

๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐

นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางอรพรรณ  อยู่นิยม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพที่ต้องการเรียนรู้  ณ  ศาลาอเนกประสงค์  บ้านนาโป่งหาญ  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

 

     

    

(Visited 169 times, 1 visits today)