โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านหนองจอก ม.๑๐ ต.ท่าผา

๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐

นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางวิลาวรรณ  อักษรวุฒิ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ  ณ บ้านหนองจอก  ม.๑๐  ต.ท่าผา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

 

(Visited 100 times, 1 visits today)