โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านทุ่งขาม ม.๖ ต.ใหม่พัฒนา

๗  มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้ นางอรพรรณ  อยู่นิยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  บ้านทุ่งขาม  ม.๖  ต.ใหม่พัฒนา กิจกรรมศึกษาดูงาน  ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านร้อง   ม.๑๒  ต.ชมพู   อ.เมือง  จ.ลำปาง

 

  

  

  

  

(Visited 39 times, 1 visits today)