โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านแม่ฮวก ม.๓ ต.ไหล่หิน

๕   มีนาคม  ๒๕๖๐

         นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา  พัฒนาการอำเภอเกาะคา  มอบหมายให้  นางอรพรรณ  อยู่นิยม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  กิจกรรมฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ  ณ บ้านแม่ฮวก   ม.๓   ต.ไหล่หิน   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

  

  

(Visited 297 times, 1 visits today)