สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา

จังหวัดลำปาง

นางทองเพียน ศรีนุต

พัฒนาการอำเภอเกาะคา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน