๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเกาะช้างบรรยายแนะนำแหล่งศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดตราดแก่ผู้เข้าอบรมตามโครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงแรมอัยยะปุระ อำเภอเกาะช้าง

[...]

อ่านต่อ

17 สิงหาคม 2560 นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเกาะช้างและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม 2 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา ณ วัดคลองนนทรี หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะช้าง โดยมีนายทรงกลด พึ่งสอนรักษ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะช้างเป็นประธานเปิดงาน

[...]

อ่านต่อ