อบรมอาสาสมัครพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายจตุพร  พรมโคตร พัฒนากรอำเภอเกาะช้าง ร่วมกับนายกันตพัฒน์  อาหมัด อาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงแรมอัยยะปุระ อำเภอเกาะช้าง

(Visited 87 times, 1 visits today)