๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเกาะช้างบรรยายแนะนำแหล่งศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดตราดแก่ผู้เข้าอบรมตามโครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงแรมอัยยะปุระ อำเภอเกาะช้าง

(Visited 63 times, 1 visits today)