รับมอบประกาศเกียรติบัตรกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวิจิตร  แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเกาะช้างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำผู้นำชุมชน/ผู้นำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสลักคอก หมู่ท่ี ๔ ต.เกาะช้างใต้ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชาย/หญิง ตำบลเกาะช้างใต้ ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่นตำบลเกาะช้างใต้ ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น เข้ารับประกาศเกียรติบัตรจากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

(Visited 31 times, 1 visits today)