๒๑ ก.ค.๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง ประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล/อำเภอเพื่อสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านหนุนเสริมอาชีพในหมู่บ้าน/ตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะช้าง

[...]

อ่านต่อ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้างประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(Way of life) แก่ครูฝึกระดับตำบลเพื่อปรับแผนและแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะช้าง

[...]

อ่านต่อ

๑๔ ก.ค.๖๐ นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเกาะช้าง ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งกองทุนชุมชนตำบลเกาะช้างเพื่อสนับสนุนอาชีพตามโครงการสัมมาชีพชุมชน ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเกาะช้าง

[...]

อ่านต่อ

๑๓ ก.ค.๖๐ นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเกาะช้างและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวบ้านด่านใหม่ หมู่ที่ ๒ ต.เกาะช้าง และหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดตราดสุขใจสร้างรายได้ด้วยสัมมาชีพชุมชน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน

[...]

อ่านต่อ