๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง ร่วมกับ อช.ผู้นำ อช.ตำบลเกาะช้างใต้สาธิตการทำดอกไม้จันทน์พระราชทานให้กับประชาชนบ้านสลักเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้างตั้งเป้าหมายการทำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๕,๐๐๐ ดอก

[...]

อ่านต่อ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ นำโดย ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๖๐ ณ บ้านสลักคอก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีนายทรงกลด พึ่งสอนรักษ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะช้าง นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเกาะช้างให้การต้อนรับ

[...]

อ่านต่อ

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเกาะช้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสตรีและประสานความร่วมมือพร้อมกำหนดแผนการดำเนินงานสำหรับองค์กรสตรี ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

[...]

อ่านต่อ

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเกาะช้าง ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านด่านใหม่ หมู่ที่ ๒ ต.เกาะช้าง

[...]

อ่านต่อ

วันท่ี่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเกาะช้างร่วมพิธีเปิดฝายชลอน้ำเพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวบ้านคลองนนทรี ตำบลเกาะช้าง

[...]

อ่านต่อ

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง จัดฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมีจิตอาสา จำนวน ๙ หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะช้าง

[...]

อ่านต่อ

อำเภอเกาะช้างเข้าร่วมฝึกอบรมทีมครูฝึกระดับอำเภอตามโครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

[...]

อ่านต่อ