ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนิธิศ หลีน้อย

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเกาะช้างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและ ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

หนังสือราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) และเรื่องมาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้ฯ กรณีการแพร่ระบาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ฉบับที่ 2)