ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกาะช้าง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย kochang วันที่ 30 ส.ค. 2560

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเกาะช้างบรรยายแนะนำแหล่งศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดตราดแก่ผู้เข้าอบรมตามโครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงแรมอัยยะปุระ อำเภอเกาะช้าง

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย kochang วันที่ 09 มิ.ย. 2560

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านสลักคอก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นหมู่บ้านที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม ได้แก่ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การประหยัด การเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเอื้ออารีของคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี ร่วมทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ [...]