อำเภอเกาะจันทร์แก้จนอย่างยั่งยืน

18 มีนาคม 2565 นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วยนายวิชา มังกรงาม นายกเทศมนตรีตำบลเกาะจันทร์และนางสาวบุญช่วย กิจสิริสินชัย พัฒนาการอำเภอเกาะจันทร์ มอบสิ่งของอุุปโภค บริโภคแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP
ที่ตกเกณฑ์มิติด้านสุขภาพ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

(Visited 225 times, 1 visits today)